Woonhuis O/G
Leeuwenveldseweg 5f te Weesp
Kraatsweg 64 te Harskamp

Tel: 085-7731767
Mail: info@woonhuis.nl

Bemiddelingsvoorwaarden (kandidaat) huurder

Definities:

Woonhuis O/G BV: Woonhuis O/G, gevestigd aan Bergweg 70, 1217 SC Hilversum.

Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die aan Woonhuis O/G opdracht heeft verstrekt te zoeken naar woonruimte en te bemiddelen bij de tot standkoming van een huurovereenkomst voor een woonruimte.

Bemiddeling: De inspanningsverplichting van Woonhuis O/G gericht op het in contact brengen van Opdrachtgever met potentiele verhuurder(s) binnen het verzorgingsgebied van Woonhuis O/G, gericht op het sluiten van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en verhuurder inzake woonruimte, waaronder onder meer is begrepen de begeleiding bij het bezichtigen van woningen en het tot stand brengen van een huurovereenkomst. Woonhuis treed bij de tot stand te brengen huurovereenkomst uitsluitend op in opdracht van Opdrachtgever en niet in opdracht van verhuurder. Woonhuis O/G werkt op een no cure, no pay basis: Opdrachtgever is voor de dienstverlening van Woonhuis O/G pas een vergoeding verschuldigd nadat een bemiddeling is geslaagd doordat een huurovereenkomst voor woonruimte tot stand is gebracht.

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

1.1 Deze bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door het invullen en ondertekenen van de door Opdrachtgever en Woonhuis O/G ingevulde Bemiddelingsovereenkomst, dan wel door invulling van de zoekopdracht op de internetsite www.woonhuis-og.nl.

1.2 Woonhuis O/G is afhankelijk van het aanbod van woonruimte op de markt en gunning door verhuurder. De bemiddelingsovereenkomst geeft geen garantie op het vinden van woonruimte.

Artikel 2 Kosten van overeenkomst en over te leggen stukken

2.1 Bemiddelingsovereenkomst/zoekopdracht is kosteloos. De overeenkomst/zoekopdracht is 6 maanden geldig na datum van versturing van de zoekopdracht dan wel door ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst.

2.2 De aanvang van de werkzaamheden door Woonhuis O/G geschiedt nadat opdrachtgever het Bemiddelingsovereenkomst heeft ondertekend/zoekopdracht verzonden heeft, een geldig en origineel legitimatiebewijs en een origineel bewijs van zijn financiële draagkracht heeft overhandigd. (voor werknemers door middel van een arbeidsovereenkomst, recente salarisstroken en/of recente werkgeversverklaring; voor ondernemers door middel van een recent en origineel uittreksel van de K.v.K. en een originele verklaring van een registeraccountant).

Artikel 3 Werkzaamheden van Woonhuis

3.1. Woonhuis O/G verbind zich jegens Opdrachtgever om, tegen vergoeding, informatie te verstrekken over hetgeen samenhangt bij het zoeken naar en huren van woonruimte, te zoeken naar woonruimte en als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever als huurder enerzijds en (een) derde(n) als verhuurder anderzijds.

3.2 De werkzaamheden van Woonhuis O/G kunnen onder meer bestaan uit:

 • inventariseren van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever;
 • zoeken naar en selecteren van voor Opdrachtgever geschikte woonruimte op basis van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever;
 • (doen) bezichtigen door Opdrachtgever van en het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie daarvan;
 • het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, geven van algemene voorlichting over onder meer de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie;
 • evaluatie van bezichtiging(en) met Opdrachtgever;
 • samenstellen van een dossier over Opdrachtgever en het voordragen op basis daarvan van Opdrachtgever als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan Opdrachtgever gunt;
 • het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst inclusief de eventueel met de verhuurder daaraan voorafgaand te voeren onderhandelingen;
 • het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst;
 • erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht;
 • organiseren van de oplevering van de woning aan de Opdrachtgever;
 • opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken);
 • zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst;
 • het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, geven van enige ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, overname/vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, vloerbedekking e.d.;
 • Het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, behulpzaam zijn/verzorgen van telefoon- en internetaansluiting en aansluiting op nutsvoorzieningen.

3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen Opdrachtgever en
Woonhuis O/G niet dat Woonhuis O/G door Opdrachtgever is of zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoelt in artikel 3:60 BW, om in zijn/haar naam rechtshandelingen te verrichten of dat Woonhuis O/G uit hoofde van een lastgeving, als bedoelt in artikel 7:414 BW, voor rekening van Opdrachtgever rechtshandelingen verrichten.

3.4 Woonhuis O/G kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Woonhuis O/G verstrekte informatie.

3.5 Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Woonhuis O/G kunnen doorkruisen en/of die Woonhuis O/G in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

3.6 Opdrachtgever zal na geslaagde bemiddeling een formulier ondertekenen of een hiervoor bedoelde email beantwoorden waarop alle feitelijk door Woonhuis O/G uitgevoerde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zijn opgesomd.

3.7 Opdrachtgever dient zelf te zorgen en is verantwoordelijk voor de juiste inschrijvingen in de van toepassing zijnde gemeentelijke en overige administraties.

3.8 Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn dat voor de totstandkoming van een huurovereenkomst in sommige gevallen een verklaring van goed huurderschap van een vorige verhuurder beschikbaar dient te zijn.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst/zoekopdracht is 6 maanden geldig na datum van versturing van de zoekopdracht dan wel door ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst.

4.2 De bemiddelingsovereenkomst/zoekopdracht eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdracht is voltooid na oplevering van de woning aan Opdrachtgever door ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe op te maken inspectierapport overhandiging van de sleutel(s) van de desbetreffende woonruimte aan Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen.

4.4 Onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten van Woonhuis O/G te voldoen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd of ontbonden op wanprestatie.

4.5 Voor zover de bemiddelingsovereenkomst verplicht tot behartiging van de belangen van Opdrachtgever door Woonhuis O/G, eindigt deze verplichting bij het einde van de bemiddelingsovereenkomst.

Artikel 5 Betaling van de aan Woonhuis O/G verschuldigde vergoeding

5.1 Indien uit de werkzaamheden van Woonhuis O/G voor Opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever eenmalig aan Woonhuis O/G op de dag van acceptatie van de woonruimte door Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd voor de uit de bemiddelingsovereenkomst voortvloeiende dienstverlening van Woonhuis O/G, welke direct na acceptatie aan Woonhuis O/G moet worden voldaan. De bemiddelingsvergoeding is gelijk aan de bruto huurprijs voor 1 kalendermaand conform het eerste aanbod van de verhuurder van de betreffende woonruimte, te vermeerderen met 21% BTW. Aanpassing van dat aanbod nadien of de hoogte van de huurprijs in de huurovereenkomst hebben geen invloed op de hoogte van de bemiddelingsvergoeding. Onder bruto huurprijs wordt verstaan de kale huurprijs plus alle eventuele vergoedingen voor leveringen en diensten. Acceptatie van de woonruimte geschiedt door ondertekening door Opdrachtgever van het acceptatieformulier van Woonhuis O/G of akkoord/acceptatie email of, bij gebreke daarvan, door ondertekening door Opdrachtgever en verhuurder van de huurovereenkomst.

5.2 Indien Opdrachtgever de door Woonhuis O/G aangeboden woonruimte mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd, de verhuurder de woning aan Opdrachtgever heeft gegund en Opdrachtgever daarna afziet van het huren van deze woonruimte, dan is Opdrachtgever aan Woonhuis O/G te allen tijde een annuleringsvergoeding verschuldigd ten hoogte van 50% van de bemiddelingsvergoeding zoals bedoelt in 5.1 Opdrachtgever dient deze annuleringskosten binnen 48 uur na annulering aan Woonhuis O/G te voldoen.

5.3 De bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 5.1 en de annuleringsvergoeding als bedoeld in artikel 5.2 worden vermeerderd met 21% BTW.

5.4 Het te huren object zal niet eerder aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld dan nadat aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Woonhuis O/G heeft voldaan.

5.5 Indien Woonhuis O/G en/of haar/zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Woonhuis O/G heeft verkregen, is Opdrachtgever de volledige bemiddelingsvergoeding als bedoelt in 5.1 aan Woonhuis verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door de werkzaamheden van Woonhuis O/G tot stand is gekomen.

5.6 Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet in de woonruimte gaat wonen, en/of de betreffende huurovereenkomst wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de bemiddelingsvergoeding aan Woonhuis O/G te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.

5.7 Indien Opdrachtgever bestaat uit meer dan 1 natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, zijn zij allen ten opzichte van Woonhuis O/G hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Woonhuis O/G.

Artikel 6 Vergunning

6.1 Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning van de overheid vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever is derhalve gehouden de vergoeding te voldoen ongeacht of de vergunning is of wordt verleend.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Alle door Woonhuis O/G en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de desbetreffende woonruimte.

7.2 Woonhuis O/G is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan wel niet nakomt. Opdrachtgever zal zich dienaangaande rechtstreeks tot verhuurder wenden. Opdrachtgever vrijwaart Woonhuis O/G voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar en/of verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

7.3 Woonhuis O/G is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden en/of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst.

Artikel 8 Algemene Voorwaarden Woonhuis O/G, woonplaats en rechtskeuze

8.1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Woonhuis (versie November 2015) van toepassing. Opdrachtgever verklaart bij de ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar daarvan te hebben ontvangen. In alle gevallen prevaleren deze Bemiddelingsvoorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.